គ្លីនិកភែ្នក ដោរ សីហា

កំពុងកសាង

សេវាកម្មរបស់យើង

ពិនិត្យ​ និងព្យាបាលជម្ងឺភែ្នកគ្រប់ប្រភេទ - ជម្ងឺភែ្នកឡើងបាយ ​​​ការព្យាបាលបកភែ្នកឡើងបាយដោយម៉ាស៊ីន Phaco - ជម្ងឺទឹកដក់ក្នុងភែ្នកភែ្នក ការព្យាបាលដោយឱសថ ការព្យាបាលដោយកាំរស្មី ការព្យាបាលដោយ​ការវះកាត់ - ជម្ងឺកន្ទុយថែ្លន ការព្យាបាលដោយ​ការវះកាត់មិនអោយដុះឡើងវិញ - ជម្ងឺភែ្នកស្រលៀង ការព្យាបាលដោយ​ការវះកាត់ - ជម្ងឺប្រែងចាក់ភែ្នក - ជម្ងឺភែ្នកដ៏ទែទៀតគ្រប់ប្រភេទ

ការអប់រំសុខភាពភែ្នក

ទំនាក់ទំនងយើង

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង សាខាផ្សារចាស់៖ ៖ ផ្ទះលេខ ១២១ ផ្លូវលេខ ១១០ សង្កាត់វត្តភ្នំ (ខាងលិចផ្សារចាស់) Tel: 023 992 962, 012 840 796, Email: doseiha@gmail.com អាស័យដ្ឋានសាខាឬស្សីកែវ៖ ផ្ទះលេខ I-31 ផ្លូវលេខ 36 សង្កាត់ឬស្សីកែវ Tel: 023 992 962, 081 840 796, Email: doseiha@gmail.com

 

ផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិត

Do SEIHA CLINIC សាស្រ្ត. ដោរ សីហា វេជ្ជ. អ៊ុក សុខហៀន វេជ្ជ. សុខ ខេង វេជ្ជ. តូ វិឆ័យ វេជ្ជ. សូ បញ្ញាវតី
Visitors: 94.295
Today: 22
Yesterday: 52
© Copyright 2013 DO SEIHA EYE CLINIC. All Right Reserved